Nazariy Skrypnik

Nazariy Skrypnik

Head of the Federal Accreditation Service