Ilya Shestakov

Ilya Shestakov

Deputy Minister of Agriculture and Head of the Federal Agency for Fishery